Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

1. Úplný název povinného subjektu:
Dům umění města Brna, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:
Zřizovací listina

3. Organizační řád:
Organizační řád

4. Kontaktní spojení:
zobrazit stránku kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Malinovského nám. 2, Brno, 602 00

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Malinovského nám. 2, Brno, 602 00

4.3 Úřední hodiny:
po - pá 10 - 16 h

4.4 Telefonní čísla:
• sekretariát +420 515 917 554, +420 771 135 364
• vrátnice a pokladna Domu umění +420 515 917 572, +420 515 917 551
• pokladna Domu pánů z Kunštátu +420 731 656 863

4.5 Číslo faxu: ---

4.6 Adresa internetové stránky subjektu s hypertextovým odkazem:
www.dum-umeni.cz/

4.7 Elektronická adresa sekretariátu:
[obfuscate_1_|103|99|89|91|100|96|55|92|108|102|44|108|101|92|103|104|37|91|113]

4.8 ​Další elektronické adresy:
zobrazit stránku kontakty

4.9 Datová schránka:
7mukj99

5. Bankovní spojení: 
Komerční banka Brno-město
Číslo účtu: 8139621/0100

6. IČ:
00101486

7. DIČ:
CZ00101486

8. Dokumenty

8.1 Hlavní dokumenty
Zřizovací listina

8.2 Rozpočet:
viz výroční zpráva daného roku

8.3 Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2025-2027

8.4 Schválený rozpočet příspěvkové organizace
Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024

8.5 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace

8.6 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

8.7 Účetní uzávěrka organizace
Účetní uzávěrka organizace za rok 2022

9. Žádost o informace
Způsoby získání informací:
a) písemně: na sekretariátu Domu umění města Brna, příspěvkové organizace, Malinovského nám. 2 Brno 602 00
b) elektronicky na e-mailové adrese: [obfuscate_1_|103|99|89|91|100|96|55|92|108|102|44|108|101|92|103|104|37|91|113] nebo datovou schránkou: ID: 7mukg99
Z žádosti musí být zřejmé:
• že je určená Domu umění města Brna,
• co je požadováno, 
• kdo dotaz činí – jméno, příjmení, adresa žadatele (je‐li odlišná od trvalého bydliště žadatele, žadatel uvede i své trvalé bydliště), u právnických osob název, sídlo a IČO, případně jméno statutárního zástupce či osoby pověřené ve věci jednat.
c) poskytnuté informace
Za datum podání žádosti je považováno datum doručení žádosti DUmB. 
Lhůty a termíny, postup při vyřizování:
Viz. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

10. Příjem žádostí a dalších podání

10.1 Způsoby podání žádostí:
a) na sekretariátu Domu umění města Brna, příspěvkové organizace, Malinovského nám. 2 Brno 602 00
b) faxem - ne
c) elektronicky na e-mailové adrese: [obfuscate_1_|103|99|89|91|100|96|55|92|108|102|44|108|101|92|103|104|37|91|113] nebo datovou schránkou: ID: 7mukg99
Za datum podání žádosti je považováno datum doručení žádosti DUMB

10.2. Lhůty a termíny, postup při vyřizování:
• brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
• v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
• v případě, že požadované informace se nevztahují k její působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
Lhůtu pro poskytnutí informace může DUmB prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní.
Závažnými důvody jsou:
• vyhledání a sběr požadovaných informací v jednotlivých odděleních DUmB,
• vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
• konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více odděleními DUmB, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
DUmB neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským případně se jedná o obchodní tajemství ve smyslu obchodního zákoníku.

10.3 Přehled žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023
Počet podaných žádostí o informace: 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
Počet stížností podaných podle § 16a: 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona: žádné

11. Obecná pravidla pro zpracování osobních údajů
Obecná pravidla pro zpracování osobních údajů

12. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání lze podat pouze písemně. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele (jde-li o fyzickou osobu), název (jde-li o právnickou osobu), adresu resp. sídlo, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis. Pokud všechny tyto údaje odvolání obsahovat nebude, DUmB odvolání odloží.
Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Domu umění města Brna, příspěvkové organizace je Magistrát města Brna (jeho věcně a funkčně příslušný odbor kultury). Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.
Lhůtu nelze prodloužit. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem.

13. Formuláře:
neexistují předepsané formuláře

14. Popisy postupů:
neexistují návody pro řešení životních situací

15. Předpisy

15.1 Přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž organizace jedná a rozhoduje:
• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
• Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích ve znění pozdějších předpisů

15.2 Vydané právní předpisy:
neexistují 

16. Úhrady za poskytování informací:

16.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník 

16.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

17. Licenční smlouvy

17.1 Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

17.2. Výhradní licence
V současné době nejsou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2022
Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

19. Nabídka majetku
Nabídka vyřazeného majetku po inventuře 2024

20. Oznámení o možném protiprávním jednání
Oznámení o možném protiprávním jednání (whistleblowing) je možné učinit písemně poštovní zásilkou (označit obálku viditelně „whistleblowing“) nebo do e-mailové schránky [obfuscate_1_|103|99|89|91|100|96|55|92|108|102|44|108|101|92|103|104|37|91|113] (jako předmět uvést „whistleblowing“) nebo osobně u BcA. Terezy Hladké, která je pověřenou osobou.

Zavřít
Loading...