Ester Krumbachová

24. 11. 2021 – 6. 3. 2022

Dům umění

Kurátor/ka

Edith Jeřábková, Kateřina Svatoňová

Ester Krumbachová

* Alergologické upozornění - ve výstavních sálech budou od 13. prosince a dále přítomné živé kočky. Prosíme, pečlivě zvažte návštěvu výstavy, pokud trpíte alergií.

Vyjádření Domu umění města Brna a kurátorek výstavy k umístění koček do výstavního prostoru

Monografická výstava ESTER KRUMBACHOVÁ představuje autorčinu dvacet let nepřístupnou pozůstalost. Ester Krumbachová (1923–1996) od roku 1953 pracovala jako divadelní výtvarnice – nejprve v Českých Budějovicích, později v Praze. Podílela se na mnoha výrazných filmech české nové vlny (Démanty noci, Sedmikrásky, Valerie a týden divů, Ucho ad.). V roce 1970 natočila svůj jediný film Vražda Ing. Čerta. Po roce 1972 jí bylo zakázáno se podílet na celovečerních filmech a na televizní tvorbě. Jen příležitostně spolupracovala s Krátkým filmem Praha, mimopražskými filmovými studii a podílela se na několika filmech zahraniční produkce. Zákaz se jí podařilo překročit v roce 1983, kdy s Věrou Chytilovou natočily film Faunovo velmi pozdní odpoledne. Po roce 1990 se opět k filmu mohla vrátit, její poslední prací byla dramaturgie, výtvarná scéna a kostýmy pro film Marian (1996). Ester Krumbachová patří mezi klíčové osobnosti české kultury druhé poloviny dvacátého století; její charakteristický literární styl a originální výtvarný jazyk určil vizuální, dramaturgickou i režijní podobu řady českých filmů a divadelních her a ovlivnil mnoho dalších umělců. Přesto nebyla její tvorba dosud komplexněji představena českému ani zahraničnímu publiku, a to i proto, že její pozůstalost byla objevena teprve nedávno.

Výstava není historickým průřezem tvorby Ester Krumbachové (přestože jej reflektuje), ale spíše rozsáhlou sítí původního materiálu, mnoha textů, obrazů a artefaktů, kterými se Krumbachová po celý život zabývala a obklopovala. Primárně tedy představuje archiv/pozůstalost Ester Krumbachové, a to v tematických blocích, které jsou vzájemně provázané; umožňují tak odkrýt její uvažování o kostýmní tvorbě, zejména o úloze detailu a využití barev, o provázanosti významu, výtvarné formy a celkové atmosféry filmu, o práci s textem kopírujícím mluvený projev a lidové vyprávění spíše než vysoký literární styl, její vztah k magii, realismu, subjektivitě, mužské a ženské polaritě nebo hierarchii druhů i společenských a pracovních pozic. Představeny jsou zde jak její malby a kresby, kostýmní návrhy, šperky, tak dopisy přátelům (a kočkám), deníky a soukromé fotografie. Výstava tak je jednak otiskem dobových vlivů a témat, ale i pestrým universem mnohovrstevnatého a velice originálního myšlení. Umožňuje pohled do poloveřejného soukromí umělkyně, do jejích četných tvůrčích i jiných zápasů (v nesvobodné době). V omezené míře představuje i výběr jejích realizacíukázky z filmů, na kterých se podílela. Součástí výstavy bude projekce jediného autorského snímku Ester Krumbachové Vražda Ing. Čerta a dokumentární film Pátrání po Ester od Věry Chytilové se vzpomínkami mnoha jejích přátel.

Archiv se také ukazuje jako série poznámek a črt, které jsou stále nedokončené a otevřené. Výstava chce proto nejen podtrhnout interdisciplinární charakter tvorby Krumbachové, ale také ukázat její dílo a způsob myšlení jako zcela živé, dynamické a inspirující prostředí pro současné umělce a umělkyně, designéry a designérky, teoretiky a teoretičky, historiky a historičky kultury a umění. Proto je kurátorský pohled na tvorbu Ester Krumbachové konstruován z dnešní perspektivy. Kromě toho, že Krumbachová zasahovala do mnoha oblastí spojujících film, literaturu, volné a užité umění, v jejím způsobu uvažování se nápadně rodí témata, která se naplno rozvinula až v této době. Metody, jimiž Krumbachová vstupovala do zásadních momentů a podoby filmů z různých pozic (scénáristky, kostýmní výtvarnice, režisérky), se například ukazují jasněji při použití aktuálních genderových či mediálních teorií. Tuto současnou perspektivu zrcadlí i to, že výstava byla připravena ve spolupráci s několika současnými tvůrkyněmi a tvůrci, kteří tvorbu a osobnost Ester Krumbachové interpretují či uplatňují podobné myšlenkové přístupy ve své práci – promýšlejí tak například dnešní pozice feminismu, práv zvířat, rostlin a jiných entit, způsoby jejich zobrazování, kulturu, módu, metody pracující s neoddělitelným prolnutím obsahu a výrazové formy nebo způsoby režie v nejširším slova smyslu.

Historický materiál proto doplňuje několik intervencí současných umělkyň a umělců. Aktuální vyznění mu dodává již samotná architektura výstavy od Jakuba Červenky z architektonického studia Objektor. Do expozice přímo vstupují umělci a umělkyně, rozvíjející práci Ester Krumbachové – konkrétně jsou vystaveny fotografie Libuše Jarcovjákové, jež vznikly v bytě Ester Krumbachové za jejího života; instalace Jiřího Kovandy reagující na mezidruhově sdílený byt Ester Krumbachové; představen je i cyklus videí Marka Meduny inspirovaných archivem a filmem Vražda Ing. Čerta; práce Davida Fesla odkazující na texty a šperky Ester Krumbachové; série fotografií využívající pomezí módní a umělecké fotografie Daniely a Lindy Dostálkových, které se zabývají problematikou hierarchie jednotlivých říší (lidské, živočišné, rostlinné); obdobně se tyto roviny propojují i v magických objektech přibližujících se uměleckému řemeslu šperkařství a sklářství Anny-Marie Berdychové; Jan Boháč a Anna Ročnová zasadili do výstavy rostliny, které taktéž patřily do okruhu přátel Ester Krumbachové. Do uměleckého výzkumu díla a archivu Krumbachové se zapojili také zahraniční umělci a umělkyně: Beca Libscombe ve spolupráci s grafickým studiem HIT, Morwennou Kearsley, Berniem Reidem a Laurou Richmond připravili sérii plakátů z šatníku Ester Krumbachové, jež komunikují výstavu veřejnosti. Kolektiv New Noveta zahájí výstavu novou performancí vytvořenou na základě studia filmů a archivu Krumbachové se zvukovou instalací hudebníka Davida Airda aka Vindicatrixe a kostýmy z Ateliéru Bâba. Součástí výstavy je také performance Jiřího Kovandy a scénické čtení Kateřiny Konvalinové v režijní spolupráci s Viktorií Vášovou, které upravily scénář Sedmikrásky II Ester Krumbachové a Věry Chytilové, nalezený v pozůstalosti.

Výstavní projekt byl připraven společně s monografickou publikací a otevřeným online Archivem Ester Krumbachové, přičemž se jedná o tři vzájemně provázané výstupy, které završují čtyřleté kritické zpracování tvorby umělkyně. Tento výzkum již od roku 2016 provázejí různé umělecké a teoretické formáty (výstavy, performance, konference, knihy, kurátorská promítání), které od počátku výzkumu otevírají dílo této klíčové osobnosti československé nové vlny různým interpretacím a zpřístupňují je odborné a široké veřejnosti u nás i v zahraničí. Kladou si za cíl vyplnit jednu z mezer v dějinách kostýmní tvorby, designu, českého a československého filmu a umění obecně. Pozůstalost Ester Krumbachové představuje poměrně ucelenou stopu o jejím celoživotním působení a dokládá holistické uvažování autorky, jež je stále otevřené dalším tvůrčím generacím. Jen díky různým rovinám archivu je možné představit „šedou eminenci“ českého filmu, osobnost překypující nápady a touhou experimentovat; ukázat dobové napětí mezi kreativitou a individualitou; uvidět její práci a filmy nové vlny v souvislosti s potlačováním tvůrčí i osobní svobody oficiálním státním aparátem vyžadujícím standardizaci a bezproblémovost; propojit minulé a současné a otevřít mnoho témat, která jsou živá právě dnes.

Návštěvníci a návštěvnice se mohou potkat s dílem této nedoceněné umělkyně, která ovlivnila podobu české nové vlny, seznámit se s jejími pracemi věnovanými kočkám a dalším zvířatům, ale také si mohou v této mezidruhové atmosféře najít čtyřnohou společnici nebo společníka, jejichž kmotrou je Ester Krumbachová. Ona sama se starala o toulavé kočky, které si u ní v bytě Za Zelenou liškou v různých počtech užívaly její pověstné péče a lásky. Kočky na této výstavě nejsou výstavním exponátem, ale rozšiřují působnost výstavy umění o další etický aspekt, který byl důležitý v životě autorky. Přestože zahrnutí zvířete do lidské výstavy zůstává i tak problematické, kurátorky a instituce podstupují toto riziko s vírou, že je možné překročit vymezené hranice vkusu pro dobrý život našich ne-lidských přátel v nouzi.

Výstava je organizována Domem umění města Brna ve spolupráci se spolkem Are | are-events.org.
Výstava se koná pod záštitou ministra kultury ČR Lubomíra Zaorálka a primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové.
Výstava se koná za podpory Státního fondu kultury a Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU).  

Kurátorky: Edith Jeřábková, Kateřina Svatoňová

Participující umělci a umělkyně: Anna-Marie Berdychová, Jan Boháč & Anna Ročňová, Daniela & Linda Dostálková, David Fesl, Libuše Jarcovjáková, Jiří Kovanda, Beca Lipscombe & HIT & Morwenna Kearsley & Bernie Reid & Laura Richmond, Marek Meduna, New Noveta & Vindicatrix & Atelier Bâba

Kočky z kočičího útulku Tlapky Mochov: Aran, Bajaja, Fazolka, Hvězdička, Johánek, Mauglinka, Míša, Pastelka, Petinka, Prasínek, Šneček, Uki

Architektura: Objektor architekti

Design: HIT, Daniela & Linda Dostálková

Poděkování: Ivo Paik in memoriam & Jarmila Košnářová, Jan Krumbach, Helena Albertová, Tereza Brdečková, Lucie Černá, Michal Činátl, Jakub Hejna & Šárka Hejnová, Radovan Jeřábek, Marta Kubišová, Tereza Kučerová & Štěpán Kučera, Jan Němec in memoriam & Arleta Němcová & Iva Ruszeláková, Edita Pešková, Šárka Podlipná, Noemi Purkrábková, Dana Zeminová

Foto: Martin Polák

Doprovodný program

Ester Krumbachová

Ester Krumbachová

23. 11. 2021 18:00 – 21:00

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Ester Krumbachová, která proběhne v Domě umění města Brna 23. listopadu 2021 v 18 hodin.

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

Ester Krumbachová

Ester Krumbachová

24. 11. 2021 18:00 – 19:00

Výstavou provede kurátorka Edith Jeřábková.

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

Komentovaná prohlídka a scénické čtení

Komentovaná prohlídka a scénické čtení

8. 12. 2021 17:00 – 18:30

Zveme vás na komentovanou prohlídku výstavy Ester Krumbachová a scénické čtení Kateřiny Konvalinové.

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

Komentovaná prohlídka a performance

Komentovaná prohlídka a performance

16. 2. 2022 17:00 – 18:30

Srdečně zveme na komentovanou prohlídku výstavy Ester Krumbachová a performance Jiřího Kovandy.

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

Panelová diskuze o zvířatech a umění

Panelová diskuze o zvířatech a umění

16. 2. 2022 19:00 – 20:30

Etická rozvaha nad přítomností koček na výstavě ESTER KRUMBACHOVÁ.

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

Pro mě v ruině proměňuj mě

Pro mě v ruině proměňuj mě

2. 2. 2022 16:30 – 19:00

Další dílna z cyklu Pro mě v Domě bude zasvěcena tvorbě kostýmu z netradičních materiálů a jeho zasazení do filmového obrazu.

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

Ester Krumbachová

Ester Krumbachová

6. 3. 2022 16:00 – 17:30

Přijďte se s námi rozloučit s výstavou Ester Krumbachová!

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

Ester Krumbachová

Ester Krumbachová

1. 3. 2022 17:00 – 18:00

Vzhledem k velkému zájmu, který je o komentované prohlídky výstavy Ester Krumbachová, přidáváme lektorskou prohlídku pod vedením Romany Horákové.

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

Související


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno

Vernisáž: 23. 11. 2021

Hlavní partneři

Česká televize

Právo

Novinky.cz

Partneři

GoOut

Artmap.cz

Artalk.cz

Kam v Brně

Artikl

Respekt

Railreklam

Turistické informační centrum města Brna

Kdykde

vyletnik.cz

České galerie

Sponzoři

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno

Státní fond kultury

Magistrát hlavního města Prahy

Národní filmový archiv

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Státní fond kinematografie

Bionaut

Hotel Emblem

Institut umění - Divadelní ústav


Zavřít
Loading...