Václav Jirásek

9. 12. 2015 – 7. 2. 2016

Svět podle Ironyma Koola

Václav Jirásek

PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Auta, květy, domy, spáči
Výstava Václava Jiráska pracuje se závažnými tématy, která se týkají současné globální společnosti a která není zrovna lehké zprostředkovat malým dětem. Našim cílem je kromě přiblížení díla tohoto výrazného českého autora vytvořit aktivity, které by rozvíjely dětskou zkušenost s diverzifikovanou a multikulturní společností, učily děti samostatnému kritickému uvažování a hodnotě osobní zkušenosti, kladení (si) otázek po podstatě věci, stejně jako empatii k lidem, kteří žijí jinak než většinová společnost.

Za důležité také považujeme učit se mluvit o nepříjemných pocitech jako je smutek nebo osamělost a vnímat je jako přirozenou a důležitou součást života, nikoli jako něco méněcenného.

Děti budou rozvíjet svoji fantazii, kreativitu a spontánnost spojenou s vytvářením děl recyklujících odpadový materiál, jehož estetickou nebo symbolickou hodnotu se tak učí vnímat. Rovněž se dotkneme úvah o estetických hodnotách a principech ve fotografii, využijeme techniky koláže.

Níže najdete témata, se kterými budeme ve výstavě pracovat – vždy vybereme jen některá z nich podle situace a věkové kategorie.

Ve výstavě
Volné procházení výstavou a její samostatný průzkum. Povídáme si o dílech, která nás nejvíc zaujala, stejně jako o celkovém charakteru a myšlence výstavy přiměřeně jednoduchou formou, využíváme volných asociací. Přemýšlíme nad příběhy lidí, aut, domů a zvířat, které Václav Jirásek vyfotografoval. A také nad tím, co dělá působivý snímek působivým.

Opuštěnost
Povídání v menších skupinkách v kruhu na téma „opuštěnost“ – kdy se cítíme opuštěně, osaměle, jak popsat takový pocit. Cítím se často opuštěný? Jsem rád/a sám? A kdy? Kdy se cítíme být sami a kdy ne? Co je opak opuštěnosti? Co znamená opuštěnost pro člověka, věc, zvíře, místo? Můžeme předvést opuštěnost výrazem tváře, tělem, lze ten pocit i namalovat? Jakou může mít barvu? A jaký tvar? Co všechno může být „opuštěné“ a jak to poznáme? Existují opuštěné zvuky?

Příběhy z fotografií
Jiráskovy snímky můžeme vnímat jako prostor pro příběh, místo pro děj, který děti můžou vymýšlet jen na základě situace, kterou autor zmrazil v čase svým fotoaparátem. Budeme vytvářet příběhy s použitím dalších motivů z jiných autorových nebo úplně cizích fotografií pomocí koláže, případně příběhy dokreslovat, doplňovat textem apod. Příběhy opuštěných domů, aut nebo lidí tak můžou děti proměnit v příběh zcela jiný, nebo najít jeho pozitivní vyústění. Budeme se také učit vnímat emocionální působení fotografického obrazu, jeho atmosféru, kterou můžeme dále rozvíjet.

Jak přežít na ulici
Povídáme si o lidech bez domova, kteří žijí na ulici – co o nich víte? Jak si představujete, že žijí, a jaký je jejich osud? Dokázali byste přežít v Brně na ulici? Z připravených materiálů budou mít děti za úkol vytvořit úkryt, ve kterém by se cítili dobře, a také ho umístit v mapě Brna na bezpečné místo. Děti absolvují hru „jak přežít v ulicích Brna“ formou komiksového kvízu.

Bez domova
Ve spolupráci s Diecézní charitou Brno zveme na programy v galerii zástupce menšin, především lidi bez domova, případně azylanty, squattera apod., s nimiž děti vedou skupinový rozhovor – mají tak příležitost dozvědět se odpovědi na svoje otázky od člověka, který má přímou zkušenost s určitou vyhrocenou životní situací (případně od sociálního pracovníka, který s těmito lidmi pracuje) a seznámit se s ním osobně. Rozhovoru případně předchází krátká diskuse mezi žáky vedená lektory, aby si dopředu ujasnili, co všechno o tématu vědí a na co by se chtěli zeptat. Stejně tak je aktivita zakončená rozhovorem lektorů se žáky – zjistíme, co si žáci z programu odnáší, o čem dále a jak přemýšlí apod.

Omalovánky bez návodu
Motivy spáčů a opuštěných zvířat z fotografií Václava Jiráska převedla studentka FAVU VUT v Brně Júlia Kinderová do jednoduchých omalovánek, k nimž ale neexistuje žádná předloha. Sami děti i dospělí si tak přirozeně a spontánně můžou daný motiv interpretovat po svém a získat k němu osobní vztah. Proměny spících bezdomovců mohou být velmi překvapivé! Výsledkem bude nakonec malá knížka se všemi sesbíranými proměnami.

Délka trvání:
90min, nebo podle domluvy; programy probíhají všechny dny mimo pondělí, ideálně út, čt, pá, od 15. 12. 2015 dále, 10–18 hod

Vzdělávací oblast:
umění a kultura, člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Klíčové pojmy:
periferie společnosti, minority, člověk vs. příroda, slovní a obrazové vyjádření, koláž, fotografie, sebereflexe, práce ve skupinách

Lektorují:
Romana Horáková, Lenka Sedláčková

PRO GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY

Auta, květy, domy, spáči
Výstava Václava Jiráska pracuje se závažnými tématy, která se týkají současné globální společnosti. Našim cílem je kromě přiblížení díla tohoto výrazného českého autora vytvořit aktivity, které by rozvíjely zkušenost mladých lidí s diverzifikovanou a multikulturní společností, učily samostatnému kritickému uvažování a hodnotě osobní zkušenosti, kladení (si) otázek po podstatě věci, stejně jako empatii k lidem, kteří žijí jinak než většinová společnost.

Společně se zaměříme také na práci s vlastními fotografiemi a budeme přemýšlet o estetických hodnotách a principech ve fotografii.

Níže najdete témata, se kterými budeme ve výstavě pracovat – vždy vybereme jen některá z nich podle situace a věkové kategorie.

Ve výstavě
Volné procházení výstavou a její samostatný průzkum. Povídáme si o dílech, která nás nejvíc zaujala, stejně jako o celkovém charakteru a myšlence výstavy. Pracujeme s volnými asociacemi, ať už k výstavě celkově, nebo u vybraného díla. Přemýšlíme nad příběhy lidí, aut, domů a zvířat, které Václav Jirásek vyfotografoval. Zaměříme se na rozvíjení fantazie a emočního vnímání fotografického obrazu a jeho atmosféry.

Domácí série
Žáci si přinesou z domu ideálně na flashdiscu vlastní fotografie (případně v mobilu s možností připojit se k počítači). Na popud učitele/ky se několik dní před návštěvou galerie zamyslí nad svými fotoalby, zpravidla uloženými v počítači, a zkusí vysledovat, co vlastně nejčastěji fotografují, co se na jejich snímcích (ať už z fotoaparátu nebo mobilu) nejvíce opakuje – jaký motiv, kompozice, hodina nebo roční období, kdy fotografují (při jaké příležitosti), případně jaké barvy se nejčastěji opakují, způsob osvětlení apod. Kopie vybraných snímků si žáci roztřídí do složek právě podle opakujících se kategorií a společně si pak v Domě umění snímky ukážeme a budeme o nich diskutovat, stejně jako o principech, které dělají z fotografie dobrý či zajímavý snímek. V ideálním případě lze samozřejmě přinést i vytištěné fotografie.
Autorkou této aktivity je studentka FAVU VUT v Brně Anna Franková. Inspirováno fotografickými sériemi Václava Jiráska.

Příběhy z fotografií
Budeme pracovat s emocionálním působením fotografických obrazů Václava Jiráska, jejich atmosférou, průzkumem obsahových kontextů, které budeme rozvíjet prostřednictvím volných asociací a dalšího obrazového (či textového) materiálu nejen od autora samotného, ale obecně z dějin fotografie nebo i novin a časopisů.
Jiráskovy snímky můžeme vnímat také jako prostor pro konkrétní příběh, místo pro děj, který žáci můžou vymýšlet jen na základě situace, kterou autor zmrazil v čase svým fotoaparátem. Budeme vytvářet příběhy pomocí techniky koláže, případně je dokreslovat. Příběhy opuštěných domů, aut nebo lidí tak můžou žáci proměnit v příběh zcela jiný, nebo najít jeho pozitivní vyústění.

Bez domova
Ve spolupráci s Diecézní charitou Brno zveme na programy v galerii zástupce menšin, především lidi bez domova, případně azylanty, squattera apod., s nimiž žáci vedou skupinový rozhovor – mají tak příležitost dozvědět se odpovědi na svoje otázky od člověka, který má přímou zkušenost s určitou vyhrocenou životní situací (případně od sociálního pracovníka, který s těmito lidmi pracuje) a seznámit se s ním osobně. Rozhovoru předchází krátká diskuse mezi žáky vedená lektory, aby si dopředu ujasnili, co všechno o tématu vědí a na co by se chtěli zeptat. Stejně tak je aktivita zakončená rozhovorem lektorů se žáky – zjistíme, co si žáci z programu odnáší, o čem dále a jak přemýšlí apod.

Omalovánky bez návodu
Motivy spáčů a opuštěných zvířat z fotografií Václava Jiráska převedla studentka FAVU VUT v Brně Júlia Kinderová do jednoduchých omalovánek, k nimž ale neexistuje žádná předloha. Sami děti i dospělí si tak přirozeně a spontánně můžou daný motiv interpretovat po svém a získat k němu osobní vztah. Proměny spících bezdomovců mohou být velmi překvapivé! Výsledkem bude nakonec malá knížka se všemi sesbíranými proměnami. 

Na fotky se podívejte zde.

Délka trvání:
90min, nebo podle domluvy; programy probíhají všechny dny mimo pondělí, ideálně út, čt, pá, od 15. 12. 2015 dále, 10–18 hod

Vzdělávací oblast:
umění a kultura, člověk a společnost

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Klíčové pojmy:
periferie společnosti, minority, člověk vs. příroda, asociace, slovní a obrazové vyjádření, fotografie, sebereflexe, práce ve skupinách

Lektorují:
Romana Horáková, Lenka Sedláčková


Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno

Vstupné:
400 Kč za skupinu, v případě malých skupin 20 Kč za žáka

Kontakt:
[obfuscate_1_|100|91|109|101|90|98|92|56|94|110|108|36|109|103|94|109|96|38|93|115]


Zavřít
Loading...