Úprava předprostoru Domu umění a parku Koliště I

Úprava předprostoru Domu umění a parku Koliště I

Stávající podoba předprostoru Domu umění je výsledkem nejrůznějších nekoncepčních úprav, ke kterým docházelo po dobu více než 110 let existence brněnské Kunsthalle. Do poslední rekonstrukce Domu umění v roce 2010 nebyla úprava prostoru předpolí zahrnuta, přestože její architekt Petr Hrůša o změně předprostoru uvažoval.

Z důvodu velkého významu prostranství v místě záměru se jako nejvhodnější řešení jeví krajinářsko-architektonická soutěž zaměřená na celou jižní část parku Koliště (tzv. Koliště I). Její součástí bude koncepční řešení předpolí Domu umění i se vzájemnými návaznostmi. Navržené řešení by mělo rozdělit celé předmětné území do jednotlivých etap tak, aby bylo možné realizovat nezávisle předprostor Domu umění i jižní část parku Koliště.

Účelem a posláním krajinářsko-architektonické soutěže o návrh je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže a vybrat zpracovatele projektové dokumentace, kterému může město Brno následně zadat zakázku na projektovou dokumentaci pro řešení lokality.

Zadavatelem soutěže o návrh je město Brno, organizátorem je Kancelář architekta města Brna.

VYHODNOCENÍ ANKETY

S otázkami zaměřenými na proměnu lokality jsme se obrátili také na veřenost. V anketě mohli respondenti vyplnit, co si o předprostoru i parku myslí nebo co jim na místě nejvíce chybí.

S vlastními odpověďmi se od 17. května do 31. července 2022 zapojilo celkem 287 respondentů. Vyhodnocení ankety bylo vypracováno jako součást zadání soutěže.

V odpovědích se pravidelně opakovalo několik motivů. Místo může svou sílu hledat v blízkosti jádra města a vlastních kulturních i historických hodnotách. Nevýhodou je naopak sousedství frekventované dopravní spojnice i sociálně vyloučené oblasti. Opakovaně byl vznesen požadavek na zachování či vytvoření dostatku vegetace, včetně potřebné péče, doplnění mobiliáře i zázemí pro delší setrvání v místě (většina místem pouze prochází) a komplexnost řešení parku. Vícekrát bylo respondenty požadováno také umístění vodního prvku a zmiňována byla nutnost opětovného propojení s navazující severní částí parku Koliště. Podrobně si vše můžete prohlédnout ve vyhodnocení ankety.

Zavřít
Loading...