Brněnská muzejní noc 2021 v Domě umění

7. 8. 2021 18:00 – 00:00

Brněnská muzejní noc 2021 v Domě umění

Brněnská muzejní noc 2021 se v Domě umění ponese ve znamení hned tří nových výstav - Jaromíra Novotného, Anny Hulačové a Bohuslavy Olešové - a světelné instalace Tomáše Plachkého s ilustracemi Romany Horákové.

PROGRAM

DŮM UMĚNÍ

18:00—24:00 Jaromír Novotný: Ostatní se nemění
Kurátorka: Marika Svobodová
Výstava malířského díla Jaromíra Novotného představí výběr ze současných i starších prací tohoto autora. Jeho obrazové cykly zachycují prostřednictvím drobných posunů v abstraktní monochromní malbě řadu témat spojených se zkoumáním základních fenoménů obrazu. Elementární studie povrchu, barvy, prostoru, tvaru, gesta nebo obrysu, provedené úspornými malířskými i nemalířskými prostředky, nesou v Novotného obrazech současně aspekt tělesnosti a až existenciálního sdělení. Intuitivní, organické narůstání obrazu, které je dané přišíváním nebo všíváním plátna, spolu s viditelnými švy a záhyby odkrývá dílo v procesu vzniku s jeho haptickými vlastnostmi a nedokonalostmi, čímž evokuje tělesnou zkušenost. Redukce, transparentnost a barva, další důležité komponenty obrazů, vedou naši pozornost k vlastnímu vidění a schopnosti vnímat a poznávat svět prostřednictvím našich smyslů. Novotného tvorba volně souvisí s teorií vnímání, konkrétně s filozofií Merleau-Pontyho, o níž se hovoří jako o fenomenologii tělesnosti. Svět a věci se nám podle této filozofie „sami“ ukazují a my je vnímáme prostřednictvím našich smyslů, skrze naši vlastní tělesnost.

18:00—24:00 Anna Hulačová: Eating Planet
Kurátorka: Marika Svobodová
Výstava představí nejnovější práci sochařky Anny Hulačové, jejíž výstavní projekty jsou tradičně pojímány jako komplexní instalace pro daný výstavní prostor. Pro Procházkovu síň Domu umění připravila autorka sousoší volně komponovaných figurálních betonových soch, tematizující motiv součinnosti člověka a techniky, konkrétně zemědělských a jiných strojů. Oproti předchozí práci Hulačové, kde se jednalo především o téma kolektivizace naší nedávné historie, jde v tomto případě o vztah v obecnější rovině, bilancující utopickou vizi sepětí přírody a průmyslu se situací současného světa na pomezí dystopie. Odkazy ke kulturní historii, ať už k antické tradici, lidovým a folklórním motivům, k art brut nebo k meziválečné moderně, konkrétně k dílům Otto Gutfreunda a Ladislava Zívra, patří k oblíbeným postupům autorky; tvoří referenční body, díky nimž můžeme reflektovat naši současnost. Figurální sochařská tvorba Hulačové, zdůrazňující vlastnosti použitých materiálů, ať už betonu, dřeva nebo vosku, je příkladem, že klasický sochařský formát může mluvit jazykem současného umění, a vyjadřovat se jeho prostřednictvím k aktuálním společenským tématům.

18:00—24:00 Bohuslava Olešová: Žízeň nekonečna
Kurátorka: Jana Vránová
Tvorba Bohuslavy Olešové, autorky obrazů, kreseb, prostorových instalací, site-specific projektů a akcí je mnohostranná a kreativní, ale zároveň kompaktní. Obsahuje několik poloh, které spolu souvisejí a vycházejí z názorově jednotných uměleckých principů. Olešová vytváří cykly, které na sebe volně navazují - reaguje v nich na aktuální podněty, experimentuje, volí přitom vyjadřovací metody, konvenující její představě o vizuální podobě díla. Charakter užitých výtvarných prostředků nemá jen estetický význam, ale naznačuje danosti, kterými je lidský život vymezován a ovlivňován, jímž je nutno se podřizovat a respektovat je. Malbou se snaží pronikat k prapodstatě života a dění, jehož jsme součástí, zabývá se vztahy mezi životem na zemi, energiemi a pozicí člověka v kosmu, člověka jako neopakovatelné individuality s její závislostí na prostoru a času, v němž se nachází. Její tvorba vychází z prolínání názorů a přesvědčení o smyslu a hodnotách lidského života, i z poznatků různých vědních oborů. Lze ji vnímat jako meditaci o pozici člověka v současném světě a vesmíru.

Práce Bohuslavy Olešové obsahují různé významové a obsahové roviny a konotace, jsou výrazem existenciálních principů, její filozofické a literární kontexty naznačují podobenství, související s prožitky a poznáním, i s odrazem podvědomí. Z jejích děl vyzařuje energie, kterou autorka považuje za jeden z prioritních činitelů ovlivňujících lidský život. Barevnost jejích obrazů a kreseb má často nejen výtvarný, ale především symbolický význam.

18:00—21:00 Samoobslužné edukační listy k historii Domu umění.

18:00—19:00 Komentovaná prohlídka aktuálních výstav

19:00—20:00 Komentovaná prohlídka aktuálních výstav

20:00—21:00 Komentovaná prohlídka o historii prostranství před Domem umění

21:00—24:00 Světelná instalace
Místo kašny před Domem umění oživí autorská světelná instalace Tomáše Plachkého a ilustrace Romany Horákové. Instalace bude spuštěna po setmění.

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU

18:00—24:00 RE_PREZENTACE 2021
Výstava magisterských diplomových prací FaVU / Pořadatel: Fakulta výtvarných umění VUT
Kurátoři: Svätopluk Mikyta, Luděk Rathouský
Reprezentace je pojem teorie znaků. Zjednodušeně řečeno je to určitá relace mezi dvěma entitami – tím, koho reprezentuje, tedy reprezentujícím a tím, co je reprezentováno, reprezentovaným. Je běžné chápat umělecká díla jako znaky, jejichž význam podléhá interpretaci. Kdyby umělecká díla nic nereprezentovala, nebylo by možné je interpretovat, nebyla by o ničem, byla by prázdná, nezajímavá. Východiskem pro naši participaci na letošní výstavě diplomantů FaVU je fakt, že se jedná o zaběhnutou přehlídku všech diplomových prací, které v daném roce na půdě fakulty vznikly. Vzdáváme se ambice jednotlivé práce hodnotit či přeskupovat do nových kategorií a tematicky je zastřešovat. Rozsah jednotlivých oborů reprezentovaných ateliérovou příslušností a rozdílností přístupů s důrazem na svobodu vyjádření predikuje i svobodu prezentace poslední studijní práce.

18:00—21:00 Samoobslužný edukační list k objektu Gonflable Hanse Kupelwiesera 

20:00—23:00 Doprovodný program k výstavě RE_PREZENTATION 2021: DJ Larch - Mix zvuků z dnešních periferií, diaspor a klubů

VAŠULKA KITCHEN BRNO

18:00—24:00 Aktuální výstava
Připravujeme nový výběr digitálních tisků Woodyho Vašulky ze série Luciferova zakázka z let 1977–2003, v níž umělec zaznamenal skeny destičky počítačových obvodů, nalezené v různém stádiu destrukce ve skladu na zahradě Woodyho domu v Santa Fe. Otisky hardwaru můžeme číst jako diagramy znázorňující skryté a autonomní fungování strojů, které Vašulkovi fascinovalo.
Po delší době opět bude vystavena i unikátní audiovizuální instalace manželů Vašulkových: Znovunavštívené světlo – Pole šumu. Video-environment vzniklý projekcí pulzujících kruhů tvořených elektronickým signálem na stěny místnosti, je Woodyho 3D transformace společného videa Noisefields (Pole hluku) z roku 1974. Snímek Noisefields zaznamenává zrod videoobrazu z elektronického signálu, je elektronickou vizuální hudbou i znějícím obrazem současně.
Elektronický obraz tvoří dvě části – ve středu umístěný kruh a pozadí vyplňující zbytek obrazovky. Obě složky obrazu neustále pulzují v synchronizaci se zvukem generovaným činností elektronického zařízení. Jedna z částí vždy zobrazuje pulzující barvu a druhá hrubý, nestrukturovaný materiál videa – „videošum“.

18:00—24:00 Prezentace výstupů z mezinárodních online workshopů
Prezentace výstupů z mezinárodních online workshopů:
VECTOR SYNTHESIS vedený Derekem Holzerem – účastníci zkoumali vztah mezi zvukem a obrazem. Výsledkem jsou projekce digitálních uměleckých děl vytvořených dobovou počítačovou grafikou, ale také současnými laserovými zobrazovacími technikami. Workshop byl inspirován uměleckými díly umělců, jako jsou Mary Ellen Bute, Nam June Paik, Steina a Woody Vasulkovi a Gary Hill.
DATA ORCHESTRA vedený Jiřím Suchánkem – workshop účastníky seznámil s principy sonifikace a jejich využitím ve své tvorbě, vytvářeli vlastní data-sety a poté algoritmy převádějící vybrané datasety do zvukových struktur v prostředích Max/msp. Během Brněnské muzejní noci budou prezentovaná zvuková představení účastníků.

18:00—24:00 Interaktivní mobilní aplikace FLEKY Petra Svárovského ve spolupráci s KKRD Boys
Nekorektní průvodce po Brně bude volně ke stažení přes Google Store. V rámci Brněnské muzejní noci bude ve Vašulka Kitchen k dispozici heslo, jehož prostřednictvím bude veřejnost moci spoluvytvářet mapu jednotlivých "fleků".

Zavřít
Loading...