MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Zásady zpracování osobních údajů

Obecná pravidla zpracování osobních údajů a stanovení práv subjektů údajů

Základní dokumenty

Zřizovací listina
Organizační struktura

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012

Finanční plány

Účetní uzávěrka organizace za rok 2019

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019

Schválený střednědobý výhled na období 2020 - 2022

Schválený návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Zásady pro podávání žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 106/1999 Sb.

Způsoby získání informací:

a) písemně: na sekretariátu Domu umění města Brna, příspěvkové organizace, Malinovského nám. 2 Brno 602 00

b) elektronicky na e-mailové adrese: burgetova@dum-umeni.cz nebo datovou schránkou: ID: 7mukg99

Z žádosti musí být zřejmé:

• že je určená Domu umění města Brna,
• co je požadováno,
• kdo dotaz činí – jméno, příjmení, adresa žadatele (je‐li odlišná od trvalého bydliště žadatele, žadatel uvede i své trvalé bydliště), u právnických osob název, sídlo a IČO, případně jméno statutárního zástupce či osoby pověřené ve věci jednat.

Za datum podání žádosti je považováno datum doručení žádosti DUmB. 

Lhůty a termíny, postup při vyřizování:

• brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
• v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
• v případě, že požadované informace se nevztahují k její působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Lhůtu pro poskytnutí informace může DUmB prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní.

Závažnými důvody jsou:

• vyhledání a sběr požadovaných informací v jednotlivých odděleních DUmB,
• vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
• konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více odděleními DUmB, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
DUmB neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským případně se jedná o obchodní tajemství ve smyslu obchodního zákoníku.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání lze podat pouze písemně. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele (jde-li o fyzickou osobu), název (jde-li o právnickou osobu), adresu resp. sídlo, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis. Pokud všechny tyto údaje odvolání obsahovat nebude, DUmB odvolání odloží.
Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Domu umění města Brna, příspěvkové organizace je Magistrát města Brna (jeho věcně a funkčně příslušný odbor kultury). Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

Lhůtu nelze prodloužit. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem.

Úhrady za poskytování informací

Sazebník 

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2016 – počet podaných žádostí o informace 0

Přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž organizace jedná a rozhoduje:

• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
• Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích ve znění pozdějších předpisů

ZPĚT